درباره ما

منزلت “آگاهی” در جامعه انسانی به قدر شرافت نوع بشر بر سایر موجودات بر هیچ کس پوشیده نیست.
و نقش “زنان خودآگاه” در موقعیت های متنوع خود در انتقال این آگاهی به نسل های بشری بر حساسیت و اهمیت جایگاه زنان در اجتماع
می افزاید.
و اما آوانا:
با رویکردی نو در پویشی تخصصی، دانش محور و آکادمیک به” سمت آگاهی” قصد دارد تا زمینه های متعدد آگاهی رسانی را به همراهی و همدلی مخاطبان خود کشف و کنکاش کند تا گام به گام در جهت ارتقا اقشارمختلف زنان ایران با یکدگر همقدم شویم.

حال در ادامه به معرفی تیم تخصصی آکادمی زنان آگاه می پردازیم

مدیرمسئول و صاحب امتیاز آکادمی:آمنه محتشمی

قائم مقام ومشاور اکادمی: محمدشایان افضلی

سردبیرآکادمی: حیات نوشادی

مدیر شبکه های اجتماعی و عکاس اکادمی: عیسی ممتاز

خبرنگار آکادمی: رقیه بن سعید