جامعه متعالی نیازمند خانواده ای سالم است

و شمع فروزان محفل خانواده ” زن” است که از موهبت الهی “عاطفه” برخوردار است.

جایگاه زن در رشد و تعدیل جامعه انسانی بواسطه ی استعدادهای ذاتی خود و  در نهاد خانواده که کلیدی‌ترین نقش را در تربیت نسل بشر به عهده دارد بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است.

لذا اگر این جایگاه نادیده گرفته شده و به درستی از آن بهره نبرد، جامعه را به سکون و نهایتا به ورطه نابودی می کشاند و در صورت حمایت و توجه منجر به شکوفایی در تمام مراحل زندگی و ایجاد جامعه‌ای پویا، سالم و شاد را خواهد شد .

حال ما در” آکادمی زنان آگاه” برآنیم با رویکردی تخصصی و دانش محور و الهام از معارف زیبا و متنوع کشورایران اسلامی‌مان و باتکیه بر مفاهیم عظیم قرآنی و عرفانی به پرداخت مفهوم “آگاهی” و نقش آن در احیا ء هویت انسانی به عنوان” موجودی خود آگاه” ، ضمن ارتقای سطح آگاهی زنان در تمامی عرصه ها؛ قدمی در مسیر  رشد زنان کشورمان را در تمامی زمینه‌ها‌ی اجتماعی برداریم و با تکیه بر آموزش و آگاه سازی به معرفی ویژه زنان موفق برای رشد روزافزون آنها بپردازیم.

بدون شک تحقق این مسولیت مهم و حساس جز با همراهی شایان شما زنان آگاه، با تدبیر، دلیر و دلسوز ایرانمان محقق نخواهد شد.